Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: Wojtek

Aktualizacja do wersji 28.092

2018.09.30

 

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • wprowadzono nowe stawki dla ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 12,5%, 10% oraz 2%.

Aktualizacja do wersji 28.09

2018.09.05

 

OBSŁUGA PODATKU VAT

 • zaktualizowano e-deklaracje VAT-7(18) i VAT-7K(12) przystosowując je do poprawionych struktur opublikowanych przez MF.

Aktualizacja do wersji 28.07

2018.07.20

 

SPRZEDAŻ i ZAKUPY -> DOKUMENTY NIEZAPŁACONE

 • wprowadzono możliwość rejestracji wpłat i wypłat dla mechanizmu podzielonej płatności. Podczas aktualizacji wpłat lub wypłat będzie możliwość wyboru, czy płatność jest realizowana w kwocie brutto, czy poprzez podzieloną płatność. Wybranie podzielonej płatności umożliwi wprowadzenie, oprócz kwoty brutto, także kwoty podatku VAT. W takim wypadku do kasy VAT zostanie wpowadzona kwota podatku VAT, a do kasy przelewowej kwota netto. Zasada podzielonej płatności działa tylko dla faktur VAT krajowych, wystawionych w złotówkach.

JPK

 • dodano możliwość generowania plików JPK_FA, JPK_PKPIR i JPK_MAG za dowolny okres w ramach roku podatkowego.

 

VAT

 • wprowadzono nową deklarację VAT7 i VAT7-K, obowiązującą od lipca 2018.

 

REJESTR ZAKUPÓW

 • dodano ręczne wprowadzanie zapisów korygujących VAT, wynikających z niezapłaconych dokumentów zakupu. Zapis taki musi mieć wpisany numer dokumentu w postaci "KOR.VAT(+)" lub "KOR.VAT(-)" i datę ostatniego dnia okresu rozliczeniowego (miesiąca lub kwartału).

Aktualizacja do wersji 28.06

2018.06.30


KONTRAHENCI -> KASA

 • w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dodano nowy rejestr kasowy o nazwie WPŁATY I WYPŁATY PODATKU VAT. Podobnie jak dla pozostałych rejestrów, można drukować raporty i wyciągi kasowe oraz na bieżąco kontrolować stan wpłaconych środków.

Aktualizacja do wersji 28.03

2018.03.20

 
Obsługa Podatku VAT -> Sprzedaż

 •  dodano możliwość wprowadzania dokumentów w walucie obcej z automatycznym przeliczeniem na złotówki.

Aktualizacja do wersji 28.00

2018.01.01 - Wprowadzono nową wersję programu obowiązującą w 2018 roku.

 

W całym programie:

 • wydłużono ilość znaków przeznaczonych na numer dokumentu do 25. W wyświetlanych rejestrach numer dłuższy niż 10 znaków na końcu pola umieszczoną ma gwiazdkę. Jeżeli znajduje się  on w aktualnie wyświetlanym wierszu, to cały numeru wyświetlany jest powyżej numeru dokumentu. Na wydrukach rejestrów numery dokumentów również drukowane są z gwiazdką. W przypadku zakupów można je drukować w całości, w zależności od ustawienia KONFIGURACJI w opcji ZAKUPY - pozycja "Czy drukować pełne numery dokumentów".

 

Deklaracja VAT oraz JPK_VAT

 • Zmieniono kwoty netto przenoszone do deklaracji VAT i pliku JPK_VAT. Są one proporcjonalne do wartości podatku VAT umieszczanego w deklaracji (podlegającego odliczeniu). W związku z tym zmieniono wygląd rejestrów, dodając do nich kolumny NETTO i VAT przenoszone do deklaracji, oraz kolumnę KOSZTY, zawierającą kwotę księgowaną w książce przychodów i rozchodów. Odpowiednio zmodyfikowano również wydruki rejestrów.
  Od 2018 roku deklaracje VAT muszą być wysyłane elektronicznie. W związku z tym wyłączonol możliwość ich drukowania z programu. Można je drukować wyłącznie w momencie ich wysyłania drogą elektroniczną. Wydruk dokumentów, które są podstawą do wygenerowania pliku JPK_VAT zawiera wyłącznie kwoty przenoszone do deklaracji VAT.

 

Konrahenci

 

Informacje związane z kontrahentami uzupełnoiono o następujące możliwości:

 

 • sprawdzenie statusu aktywnego podatnika VAT;
 • pobranie danych kontrahenta z GUS;
 • sprawdzenie pełnych danych kontrahenta, przechowywanych w GUS;
 • sprawdzenie numeru unijnego NIP.                 

 

Wprowadzając nowego kontrahenta wystarczy podać jego NIP a program sam zaproponuje pobranie pozostałych danych ze strony GUS.

 

JPK

 • wprowadzono generowanie pliku JPK_VAT w wersji 3.


Sprzedaż

 • Dodano możliwość importowania dokumentów sprzedaży z plików JPK_VAT pochodzących z innych programów (opcja przydatna dla biur podatkowych).
 • Dodano możliwość wystawienia nowego rodzaju dokumentu Faktura Zaliczka Odwrotne Obciążenie oraz jego korekty. Kwoty tych zaliczek będą mogły być rozliczone podczas wystawiania faktur Odwrotne Obciążenie, a także uwzględniane podczas rozliczania podatku VAT i dochodowego.
 • Rozszerzono możliwość wystawiania faktur do paragonu o Faktury do Paragonu dla Firm oraz ich korekty. Zgodnie z przepisami, faktury te muszą być zamieszczone w pliku JPK-VAT. Aby uzyskać zgodność z deklaracją VAT-7, do rejestru sprzedaży VAT (podczas obliczania podatku VAT i zamykaniu miesiąca) będzie wprowadzany zapis korygujący sprzedaż paragonową o kwoty wynikające z podsumowania tych faktur.

 


Kilometrówka - zestawienie kosztów z tytułu używania prywatnego samochodu do celów związanych z działalnością gospodarczą.

 • Zmodyfikowano sposób księgowania podatku VAT od zakupów dla rozliczających ten podatek. Do tej pory do rejestru sprzedaży VAT program wprowadzał jeden zbiorczy wpis wynikający z rejestru wydatków. W nowej wersji, do rejestru sprzedaży VAT automatycznie przenoszone będą dokumenty wprowadzane do rejestru wydatków w kilometrówce.
  Modyfikacja była konieczna dla zapewnienia zgodności z wymaganiami MF dotyczącymi zawartości pliku JPK-VAT.

Uwaga.

Do rejestru wydatków należy wprowadzać kwoty widoczne na fakturze zakupu (np. paliwa). Program automatycznie dokona odpowiednich przeliczeń związanych z 50% ograniczeniami odliczenia VAT oraz ewentualnym współczynnikiem rozbicia VAT z zakupów na cele opodatkowane i zwolnione.

Aktualizacja do wersji 27.051

2017.05.24

 

KONTRAHENCI -> KASA

 • dodano wydzielony rejestr kasowy służący do ewidencjonowania wpłat określonych jako REJESTR WPŁAT - KARTY PŁATNICZE. Po wybraniu Karty Płatniczej jako sposobu zapłaty, kwota wpłaty zostanie zarejestrowana w tym rejestrze. Podobnie jak dla pozostałych rejestrów, można drukować raporty i wyciągi kasowe oraz na bieżąco kontrolować stan wpłaconych środków.

Aktualizacja do wersji 27.05

2017.05.13

 

ZAKUPY

 • dodano możliwość wprowadzania odbiorcy,
 • rejestr zakupów można drukować z podziałem na odbiorców,
 • generowanie zakupów z zamówień rozszerzono o odbiorcę.


REJESTR ZAKUPÓW

 • dodano możliwość wprowadzania odbiorcy,
 • rozszerzono wydruk rejestru zakupów o podział na odbiorców.

 

MAGAZYN

 • wprowadzanie odbiorcy w operacjach PZ i WZ,
 • dodano odbiorcę do przeniesień międzymagazynowych,
 • wydruk rejestru PZ, WZ i MM z podziałem na odbiorców,
 • generowanie zamówień rozszerzono o odbiorcę.

Aktualizacja do wersji 27.04

2017.04.30

 

SPRZEDAŻ -> TWORZENIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY z uwzględnieniem wczesniej wpłaconych zaliczek:

 • wprowadzono możliwość wyboru wydruku faktury na której wartość zaliczki rozliczana jest jako dodatkowa pozycja faktury (w treści faktury) lub kwota zaliczki rozliczona jest w podsumowaniu faktury.
  Wyboru sposobu wydruku dokonuje się w SPRZEDAŻ -> KONFIGURACJA (druga strona) -> ROZLICZENIE ZALICZEK NA FAKTURZE UMIESZCZAĆ:
  1. W POZYCJI FAKTURY lub
  2. POD PODSUMOWANIEM.
  Po wybraniu pozycji 2, na wydruku faktury będzie widoczna jej wartość przed rozliczeniem zaliczki.

Aktualizacja do wersji 27.03

2017.03.31

 

WYNAGRODZENIA -> REJESTR UMÓW ZLECEŃ / O DZIEŁO

 • umożliwiono wprowadzenie danych dowodu tożsamości dla pracowników obcokrajowców nieposiadających numru PESEL (nierezydentów) zatrudnionych na umowę-zlecenie.
//69, 27.03, 17.03.31,
        - WYNAGRODZENIA -> REJESTR UMŕW ZLECEă / O DZIEťO
          - umoľliwiono wprowadzenie danych dowodu toľsamo˜ci dla pracownik˘w
            obcokrajowc˘w nieposiadajĄcych numru PESEL (nierezydent˘w)
            zatrudnionych na umow©-zlecenie.

Aktualizacja do wersji 27.023

2017.02.17

 • korekta deklaracji VAT_UE.
Wygenerowano w sekund: 0.09
344,499 unikalne wizyty