Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: Wojtek

Aktualizacja do wersji 27.022

2017.02.15

 

OBSŁUGA PODATKU VAT

 

 • nowa e-deklaracja VAT-27(2)
 • w rejestrze sprzedaży Odwrotne Obciążenie dodano możliwość wprowadzania kwot dostawy tawarów oraz usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia. Umożliwiło to prawidłowe przygotowanie danych dla e-deklaracji VAT-27(2).

 

Aktualizacja do wersji 27.02

2017.02.07

 

 • nowa e-deklaracja VAT7
 • nowa e-deklaracja VAT_UE(4)

Aktualizacja do wersji 27.00

2017.01.01 - Wprowadzono nową wersję programu obowiązującą w 2017 roku.

 

SPRZEDAŻ

 

 • podczas tworzenie dokumentów sprzedaży udostępniono możliwość wyboru jednego z czterech dostępnych kont bankowych, które zostanie wydrukowanie na fakturze. Udostępniono również możliwość wydruku dwóch kont bankowych na jednej fakturze (np. złotówkowe i walutowe);
 • podczas tworzenia dokumentów sprzedaży umożliwono wprowadzenie informacji o odbiorcy towaru/usługi. Po wyborze lub wpisaniu nabywcy, w ramce z danymi głównego kontrahenta widoczny jest klawisz funkcyjny F3. Po jego wciścięciu należy wybrać lub wpisać odbiorcę (na takich samych zasadach jak przy wyborze głównego kontrahenta). Dane odbiorcy zostaną zapisane w odpowiednim rejestrze sprzedaży, oraz wydrukowane na fakturze.  Nie ma konieczności każdorazowego wpisywania odbiorcy. Jeżeli odbiorca nie zostanie wybrany, (nie zostanie użyty klawisz F3 po wyborze nabywcy) program będzie działał na dotychczasowych zasadach;
 • dodano możliwość wyeksportowania rejestrów zawierających dokumenty sprzedaży oraz ich korekty w formacie możliwym do zaimportowania ich przez inny program Firmen, działający w biurze rachunkowym. Dokumenty można eksportować za okresy miesięczne. Nie są eksportowanie dokumenty Faktura VAT zaliczka oraz ich korekty. Nie są eksportowane zawartości dokumentów, a jedynie ich "nagłówki", czyli zestaw danych niezbędnych do prawidłowego  sporządzenie rejestru sprzedaży dla potrzeb VAT. Moduł eksportu znajduje się w opcji OBSŁUGA ZBIORÓW->EKSPORT REJESTRU SPRZEDAŻY. Zbiór z eksportowanymi danymi można zapisać na zewnętrznym nośniku danych lub jednym z dysków lokalnych;
 • w trakcie wprowadzania ilości, w dokumentach sprzedaży, można użyć klawiszy "+" i "-", odpowiednio zwiększających lub zmniejszających ilość o podaną wartość. Dla wygody klawisz "=" jest równoznaczny z klawiszem "+";
 • "SZYBKA SPRZEDAŻ" - aby zatwiedzić wprowadzaną pozycję wystarczy na polu ILOŚĆ wcisnąć klawisz PageDown (lub PGDN );
 • uruchomiono obsługę GRUP KONTRAHENTÓW dającą między innymi możliwość jednoczesnego wydruku faktur dla wielu kontrahentów, wchodzących w skład grupy kontrahentów. Opis funcjonowania opcji znajduje się w pliku "GRUPY KONTRAHENTÓW.pdf" w podkatalogu INFO;
 • możliwość pozostawienia towarów z zerową ilością, po wydrukowaniu faktury z towarów zawieszonych, aktywowaną w opcji SPRZEDAŻ->KONFIGURACJA, w pozycji "Czy zostawić po sprzedaży zerowe pozycje w zawieszonych".


OBSŁUGA PODATKU VAT

 

 • Dodano możliwość importu rejestrów sprzedaży z innego programu Firmen. Importu można dokonać poprzez OBSŁUGA ZBIORÓW->IMPORT Z INNEGO PROGRAMU "FIRMEN"->IMPORT PLIKÓW SPRZEDAŻY. Importowane dokumenty zostaną dopisane do aktualnych rejestrów znajdujących się w programie. Automatycznie zostaną również uzupełnione rejestry Księgi Przychodów i Rozchodów oraz kontrahentów. Aby można było w pełni skorzystać z możliwości importu, program powinien zawierać moduł SPRZEDAŻ. Bez tego modułu nie będą widoczne niektóre zaimportowane dokumenty korygujące. Będą one jednak uwzględnione przy obliczaniu danych niezbędnych do sporządzenia deklaracji VAT. Zakres importowanych danych jest opisany powyżej. Opisywany moduł zaimplementowano w programie ze względu na zmianę art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, który wymusza wprowadznie do rejestów VAT pełnego zestawu dokumentów sprzedaży, co jest niezbędne dla prawidłowego wygenerowania pliku JPK-VAT.
  Jeżeli po zaimportowaniu dokumentów z danego miesiąca zostanie wykonany ponowny imort z tego samego okresu, program dopisze tylko nowe dokumenty, które nie były uwzględnione w poprzednim imporcie. Odpowiednia informacja ukaże się na ekranie.
  Każdy wykonany import można usunąć, jeżeli np. zaimportowano dane z niewłaściwego podmiotu. Usuwanie następuje poprzez wybranie opcji OBSŁUGA ZBIORÓW->IMPORT Z INNEGO PROGRAMU "FIRMEN"->USUŃ OSTATNI IMPORT. Jeżeli wykonano kilka importów, usuwanie zawsze zaczynamy od ostatnio wykonanego. Usuwać można tylko pliki z niezamkniętego miesiąca podatkowego.


OBLICZANIE PODATKU VAT

 

 • Wprowadzono możliwość generowania pliku JPK_VAT. W konfiguracji, w opcji OBSŁUGA PODATKU VAT, należy pozycję "Uaktywnić generowanie pliku JPK_VAT" ustawić na TAK;
 • zablokowano generowanie plików VAT-UE za okresy kwartalne.


WYNAGRODZENIA

 

 • W miesiącu następnym po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, kwota wolna nie będzie uwzględniana podczas obliczania zaliczki na podatek dochodowy.

 

NOWE MODUŁY PROGRAMU dostarczane na życzenie użytkownika:

 

 • Moduł obsługi SPRAWDZAREK CEN firmy Elzab;
 • Moduł umożliwiający eksport rejestru sprzedaży do programu OPTIMA oraz jego starszej wersji FPP KH;
 • Moduł obsługujący import zakupów z plików CSV;
 • Moduł wysyłąjący dokumenty sprzedaży e-mailem w pliku CSV lub w formacie rozpoznawanym przez program Small Business.

Aktualizacja do wersji 26.05

2016.07.20

 

Moduł Kasa -> Wpłaty i Wypłaty Bezgotówkowe. Wydruk raportu okresowego oraz wyciągu z rejestru rozszerzono o możliwość podziału na poszczególne rodzaje wpłat i wypłat (Przelew, Czek, Karta Płatnicza).

Aktualizacja do wersji 26.04

2016.04.20

 

Księga Przychodów i Rozchodów została rozszerzona o kolumnę przeznaczoną do wpisywania kosztów działalności badawczo-rozwojowej (B + R) - zgodnie z nowym rozporzadzeniem M.F. w sprawie prowadzenia KPiR.

Aktualizacja do wersji 26.02.1

2016.02.09

 

Podatek VAT - nowa e-deklaracja VAT-7K(10).

Aktualizacja do wersji 26.02

2016.02.06

 

Podatek VAT - nowa e-deklaracja VAT-7(16).

Aktualizacja do wersji 26.00

2016.01.05


Wprowadzono nową wersję programu obowiązującą w 2016 roku.

Aktualizacja do wersji 25.12

2016.01.15

 

Wynagrodzenia

 • zaktualizowano e-deklaracje podatkowe PIT-4R(6), PIT-8AR(6) do wersji obowiązującej w 2016 roku.

Aktualizacja do wersji 25.11

2015.11.30

 

Wynagrodzenia

 • zaktualizowano deklaracje podatkowe PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-11(23) do wersji obowiązującej w 2016 roku. Aktualizacja dotyczy wyłącznie wersji do wydruku. E-deklaracje do wysyłki elektronicznej będą aktualizowane po udostępnieniu ich przez Min.Finansów.

Aktualizacja do wersji 25.10.2

2015.10.20

 

Ewidencja Przychodów (ryczałt):

 • wprowadzono wydruk ewidencji przychodów za dowolny okres w ramach roku podatkowego,
 • obliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego uzupełniono o zestawienie zaliczek na podatek dochodowy i faktycznie wpłaconych kwot, z możliwością wydruku.
Wygenerowano w sekund: 0.07
344,500 unikalne wizyty