Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: Wojtek

O programie

Program FIRMEN jest zintegrowanym pakietem wspomagającym prowadzenie firmy handlowo-usługowej lub podatkowej. Przy jego pomocy można przeprowadzać większość operacji związanych z działalnością firmy:

 

 • Wystawianie faktur VAT i rachunków uproszczonych z jednoczesnym prowadzeniem ewidencji sprzedaży dla potrzeb obsługi VAT,
 • Rejestrację zakupów towarów handlowych i materiałów, zakupów inwestycyjnych, wyposażenia i innych,
 • Prowadzenie magazynu ilościowo-wartościowego wraz z wieloma podmagazynami z możliwością przenoszenia towarów między dowolnymi magazynami,
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Ewidencję środków trwałych,
 • Ewidencję wyposażenia,
 • Karty wynagrodzeń,
 • Dowody wewnętrzne,
 • Obliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy i VAT.

 

 


 

 

Krótki opis niektórych możliwości programu FIRMEN:

 
 1. Sprzedaż
 2. Zakup
 3. Magazyn
 4. Obsługa podatku VAT
 5. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 6. Amortyzacja środków trwałych
 7. Karty wynagrodzeń
 8. Rejestr umów - zleceń
 9. Dowody wewnętrzne

10.  Kontrahenci

11.  Konfiguracja systemu

 

Sprzedaż

 • rejestracja operacji finansowych związanych ze sprzedażą towarów i usług.
 • wystawianie faktur VAT i rachunków uproszczonych z określonym terminem płatności.
 • wystawianie faktur i rachunków korygujących
 • rejestracja sprzedaży detalicznej (utarg).
 • obliczanie okresowych zestawień sprzedaży.
 • wyszukiwanie i aktualizacja faktur niezapłaconych lub zapłaconych częściowo.
 • anulowanie faktur w wypadku zwrotu towaru przez klienta.
  automatyczna aktualizacja stanu magazynu dla sprzedaży lub zwrotu towarów.
 • automatyczna rejestracja faktu sprzedaży w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz rejestrach sprzedaży.
 • tworzenie i aktualizację specyfikacji materiałowych.
 • wykonywanie w/w czynności dla dowolnej ilości punktów sprzedaży.

Zakup

 • zapis dokumentu zakupu do rejestru dokumentów danego typu.
 • uzupełnienie rejestru zakupów.
 • automatyczne uaktualnienie stanów magazynowych.
 • ewentualny wpis do ewidencji wyposażenia.
 • odnotowanie operacji finansowej w księdze przychodów i rozchodów.

Magazyn

 • obsługa dowolnej ilości magazynów ilościowo-wartościowych.
 • wykonywanie wszelkich operacji związanych z aktualizacją zapisów w magazynie, korektę nazwy towarów, wprowadzaniem zmian w systemie bieżącego śledzenia stanów magazynowych, dokonywania wydruków stanów magazynowych, cenników, naruszonych stanów minimalnych, reorganizację grup asortymentowych.
 • wymiana towarów pomiędzy dowolnymi magazynami.
 • wydawanie towarów z magazynu w oparciu o dokumenty podobne do druków WZ.
 • aktualizacji stanów magazynowych na podstawie dokumentów innych niż dokumenty zakupu.

Obsługa podatku VAT

 • prowadzenie rejestrów dokumentów zakupów i sprzedaży.
 • automatyczne obliczanie struktury sprzedaży bezrachunkowej na podstawie struktury zakupów.
 • obliczanie bieżącej wysokości podatku VAT.
 • wydruk deklaracji podatkowej VAT7.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • wprowadzanie, przeglądanie, poprawianie i usuwanie zapisów z księgi z automatyczną kontrolą poprawności wprowadzanych danych.
 • wykonywanie bieżących obliczeń i wydruków kontrolnych, w dowolnym momencie prowadzenia księgi, zgodnie z wzorem księgi.
 • generowanie podsumowania wszystkich kolumn księgi w zakresie dowolnie wybranego miesiąca, oraz narastająco od początku roku, z automatycznym obliczaniem limitu kosztów reprezentacji i reklamy, oraz obliczenie wysokości dochodu osiągniętego w danym miesiącu i od począ tku roku.
 • wydruk zestawienia miesięcznego wszystkich zapisów, zgodnie ze wzorem księgi, za dowolny miesiąc.
 • obliczenie zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Amortyzacja środków trwałych

 • pełna ewidencja umożliwiająca dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Program wylicza bieżącą wysokość rat amortyzacyjnych oraz rocznej kwoty odpisu uwzględniając wszelkie zmiany wprowadzane przez użytkownika. Odpisów amortyzacyjnych można dokonać co miesiąc bądź też za dowolny okres w danym roku. Program sam wykonuje niezbędne obliczenia, pamiętając jednocześnie wysokość nierozliczonej kwoty rat.

Karty wynagrodzeń

 • ewidencjonowanie wypłat dla pracowników otrzymujących wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 • automatyczne prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
  obliczanie wysokość wypłaty, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.
 • wydruk kart wynagrodzeń, deklaracji PIT4 i PIT11, eksport danych do programu PŁATNIK.

Rejestr
umów - zleceń

 • ewidencjonowanie wypłat wynikających z umów na wykonanie prac zleconych.

Dowody wewnętrzne

 • bieżące ewidencjonowanie kosztów związanych z wykorzystywaniem pojazdów prywatnych podatnika do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • ewidencjonowania kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przy pomocy dowodów wewnętrznych.

Kontrahenci

 • przeglądanie i poprawianie danych dotyczących kontrahentów.
 • uzupełnianie danych kontrahenta o dowolne informacje dodatkowe.
 • sporządzanie wyciągu z księgi przychodów i rozchodów wszystkich operacji finansowych dotyczących danego kontrahenta.
  sporządzanie podsumowania w/wym wyciągów w zakresie całego roku podatkowego.
 • przeglądanie wyciągu z rejestrów zakupu i sprzedaży dotyczących wybranego kontrahenta.
 • zestawienie operacji przyjęć do magazynu i wydań z magazynu dot. wybranego kontrahenta.

Konfiguracja systemu

 • ustawienie podstawowych parametrów sprzętu na którym zainstalowano program, wprowadzenie haseł zabezpieczających przed niepowołanym uruchamianiem opcji programu.
Wygenerowano w sekund: 0.06
329,111 unikalne wizyty