Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: Wojtek

Aktualizacja do wersji 29.02

2019.02.04

ZAKUPY
 • W związku z koniecznością umieszczania w pliku JPK_VAT daty wystawienia dokumentu zakupu, w zakupach, wprowadzanych zarówno bezpośrednio do rejestru jak i zapisywanych poprzez moduł "ZAKUPY", dodano nowe pole "DATA WYSTAW." (data wystawienia, widniejąca na dokumencie zakupu). Data ta służy WYŁĄCZNIE do zapisania w JPK_VAT. Jest to dodatkowa informacja, którą należy wprowadzić.
  Zapisy do księgi podatkowej są wykonywane z datą otrzymania dokumentu, tak jak do tej pory.

  W celu ograniczenia ilości czynności jakie należy wykonać aby wprowadzić dokument zakupu, w pozycji "KONFIGURACJA" w opcji "OBSŁUGA PODATKU VAT->REJESTR ZAKUPÓW", wprowadzono nowe ustawienie:
  Data odliczenia VAT taka sama jak data otrzymania dokumentu:
  Standardowo jest ono ustawione na "NIE". W wypadku przestawienia na "TAK" data otrzymania dokumentu (jego zaksięgowania) jest przepisywana do kolumny "Data odliczenia VAT" i kursor ustawia się na pozycji "Data wystawienia".
  Przy tym ustawieniu można również poprawić pole "Data odliczenia VAT" wracając do niego przy pomocy klawisza "strzałka w górę".
  W dokumentach wprowadzanych z opcji "ZAKUPY" mechanizm ten jest wyłączony.
  UWAGA!
  Ujednolicono kolejność wprowadzania dat dla dokumentów unijnych i pozostałych w opcji "OBSŁUGA PODATKU VAT->OBLICZANIE PODATKU VAT          
 • Wprowadzono deklarację VAT7(18) w wersji obowiązującej od stycznia 2019 r.

Aktualizacja do wersji 29.01

2019.01.09

WYNAGRODZENIA
 • wprowadzono nowe e-deklaracje PIT-11(24), PIT-4R(8), PIT-8AR(6) obowiązujące przy rozliczeniach podatku od wynagrodzeń za 2018 rok składanych po 01.01.2019.
 • wyłączono możliwość wydruku deklaracji na czystych kartkach oraz nadruku danych na gotowych formularzach.

Aktualizacja do wersji 29.00

2019.01.01- Wprowadzono nową wersję programu obowiązującą w 2019 roku.  

 

 DOWODY WEWNĘTRZNE

 • wyłączono moduł ZESTAWIENIE MIESIĘCZNE KOSZTÓW PRZEJAZDÓW. Zgodnie ze zmianą ustawy o PIT, od 1 stycznia 2019 roku nie jest wymagane prowadzenie kilometrówki dla samochodów prywatnych wykorzystywanych przez przedsiębiorców w firmie. Sposób wprowadzania dokumentów zakupu związanych z eksploatacją samochodów osobowych opisano poniżej.

 

ZAKUPY, REJESTR ZAKUPÓW
 • w miejscu klawisza "F7-50%VAT" pojawia się klawisz "F7-dot. samochodu osobowego". Po jego wybraniu, oprócz odliczenie 50% VAT, program daje możliwość wyboru wysokości odliczanych kosztów:

  75% - dla osobowych samochodów służbowych (będących środkiem trwałym), używanych do celów prywatnych,
  100% - dla samochodów osobowych, leasingowanych przed 1 stycznia 2019,
  20% - dla osobowych samochodów prywatnych (niebędących środkiem trwałym), używanych do celów służbowych.

 

ZAKUPY
 • przy wprowadzaniu poszczególnych pozycji z dokumentu zakupu, dodano do menu pozycję "DOTYCZY SAMOCHODU OSOBOWEGO", wybranie której powoduje odliczenie 50% kwoty podatku VAT od tej pozycji oraz umożliwia procentowe określenie wysokości kosztów odliczanych od dochodu. Podobnie jak w rejestrze zakupów, funkcjonuje tu klawisz "F7-dot. samochodu osobowego".

OBLICZANIE PODATKU VAT -> ULGA NA ZŁE DŁUGI
 • od 1 stycznia 2019 skrócony został termin ze 150 do 90 dni, umożliwiający wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących tzw. ulgę na złe długi, a dłużnikowi - nakazujący stosowną korektę odliczonego podatku VAT.

Aktualizacja do wersji 28.11

2018.11.30

 

WYNAGRODZENIA

 • wprowadzono nowe e-deklaracje PIT-11(23), PIT-4R(7), PIT-8AR(6) obowiązujące przy rozliczeniach podatku od wynagrodzeń za 2018 rok,
 • wyłączono możliwość nadruku danych na gotowych formularzach PIT.

Aktualizacja do wersji 28.092

2018.09.30

 

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • wprowadzono nowe stawki dla ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 12,5%, 10% oraz 2%.

Aktualizacja do wersji 28.09

2018.09.05

 

OBSŁUGA PODATKU VAT

 • zaktualizowano e-deklaracje VAT-7(18) i VAT-7K(12) przystosowując je do poprawionych struktur opublikowanych przez MF.

Aktualizacja do wersji 28.07

2018.07.20

 

SPRZEDAŻ i ZAKUPY -> DOKUMENTY NIEZAPŁACONE

 • wprowadzono możliwość rejestracji wpłat i wypłat dla mechanizmu podzielonej płatności. Podczas aktualizacji wpłat lub wypłat będzie możliwość wyboru, czy płatność jest realizowana w kwocie brutto, czy poprzez podzieloną płatność. Wybranie podzielonej płatności umożliwi wprowadzenie, oprócz kwoty brutto, także kwoty podatku VAT. W takim wypadku do kasy VAT zostanie wpowadzona kwota podatku VAT, a do kasy przelewowej kwota netto. Zasada podzielonej płatności działa tylko dla faktur VAT krajowych, wystawionych w złotówkach.

JPK

 • dodano możliwość generowania plików JPK_FA, JPK_PKPIR i JPK_MAG za dowolny okres w ramach roku podatkowego.

 

VAT

 • wprowadzono nową deklarację VAT7 i VAT7-K, obowiązującą od lipca 2018.

 

REJESTR ZAKUPÓW

 • dodano ręczne wprowadzanie zapisów korygujących VAT, wynikających z niezapłaconych dokumentów zakupu. Zapis taki musi mieć wpisany numer dokumentu w postaci "KOR.VAT(+)" lub "KOR.VAT(-)" i datę ostatniego dnia okresu rozliczeniowego (miesiąca lub kwartału).

Aktualizacja do wersji 28.06

2018.06.30


KONTRAHENCI -> KASA

 • w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dodano nowy rejestr kasowy o nazwie WPŁATY I WYPŁATY PODATKU VAT. Podobnie jak dla pozostałych rejestrów, można drukować raporty i wyciągi kasowe oraz na bieżąco kontrolować stan wpłaconych środków.

Aktualizacja do wersji 28.03

2018.03.20

 
Obsługa Podatku VAT -> Sprzedaż

 •  dodano możliwość wprowadzania dokumentów w walucie obcej z automatycznym przeliczeniem na złotówki.

Aktualizacja do wersji 28.00

2018.01.01 - Wprowadzono nową wersję programu obowiązującą w 2018 roku.

 

W całym programie:

 • wydłużono ilość znaków przeznaczonych na numer dokumentu do 25. W wyświetlanych rejestrach numer dłuższy niż 10 znaków na końcu pola umieszczoną ma gwiazdkę. Jeżeli znajduje się  on w aktualnie wyświetlanym wierszu, to cały numeru wyświetlany jest powyżej numeru dokumentu. Na wydrukach rejestrów numery dokumentów również drukowane są z gwiazdką. W przypadku zakupów można je drukować w całości, w zależności od ustawienia KONFIGURACJI w opcji ZAKUPY - pozycja "Czy drukować pełne numery dokumentów".

 

Deklaracja VAT oraz JPK_VAT

 • Zmieniono kwoty netto przenoszone do deklaracji VAT i pliku JPK_VAT. Są one proporcjonalne do wartości podatku VAT umieszczanego w deklaracji (podlegającego odliczeniu). W związku z tym zmieniono wygląd rejestrów, dodając do nich kolumny NETTO i VAT przenoszone do deklaracji, oraz kolumnę KOSZTY, zawierającą kwotę księgowaną w książce przychodów i rozchodów. Odpowiednio zmodyfikowano również wydruki rejestrów.
  Od 2018 roku deklaracje VAT muszą być wysyłane elektronicznie. W związku z tym wyłączonol możliwość ich drukowania z programu. Można je drukować wyłącznie w momencie ich wysyłania drogą elektroniczną. Wydruk dokumentów, które są podstawą do wygenerowania pliku JPK_VAT zawiera wyłącznie kwoty przenoszone do deklaracji VAT.

 

Konrahenci

 

Informacje związane z kontrahentami uzupełnoiono o następujące możliwości:

 

 • sprawdzenie statusu aktywnego podatnika VAT;
 • pobranie danych kontrahenta z GUS;
 • sprawdzenie pełnych danych kontrahenta, przechowywanych w GUS;
 • sprawdzenie numeru unijnego NIP.                 

 

Wprowadzając nowego kontrahenta wystarczy podać jego NIP a program sam zaproponuje pobranie pozostałych danych ze strony GUS.

 

JPK

 • wprowadzono generowanie pliku JPK_VAT w wersji 3.


Sprzedaż

 • Dodano możliwość importowania dokumentów sprzedaży z plików JPK_VAT pochodzących z innych programów (opcja przydatna dla biur podatkowych).
 • Dodano możliwość wystawienia nowego rodzaju dokumentu Faktura Zaliczka Odwrotne Obciążenie oraz jego korekty. Kwoty tych zaliczek będą mogły być rozliczone podczas wystawiania faktur Odwrotne Obciążenie, a także uwzględniane podczas rozliczania podatku VAT i dochodowego.
 • Rozszerzono możliwość wystawiania faktur do paragonu o Faktury do Paragonu dla Firm oraz ich korekty. Zgodnie z przepisami, faktury te muszą być zamieszczone w pliku JPK-VAT. Aby uzyskać zgodność z deklaracją VAT-7, do rejestru sprzedaży VAT (podczas obliczania podatku VAT i zamykaniu miesiąca) będzie wprowadzany zapis korygujący sprzedaż paragonową o kwoty wynikające z podsumowania tych faktur.

 


Kilometrówka - zestawienie kosztów z tytułu używania prywatnego samochodu do celów związanych z działalnością gospodarczą.

 • Zmodyfikowano sposób księgowania podatku VAT od zakupów dla rozliczających ten podatek. Do tej pory do rejestru sprzedaży VAT program wprowadzał jeden zbiorczy wpis wynikający z rejestru wydatków. W nowej wersji, do rejestru sprzedaży VAT automatycznie przenoszone będą dokumenty wprowadzane do rejestru wydatków w kilometrówce.
  Modyfikacja była konieczna dla zapewnienia zgodności z wymaganiami MF dotyczącymi zawartości pliku JPK-VAT.

Uwaga.

Do rejestru wydatków należy wprowadzać kwoty widoczne na fakturze zakupu (np. paliwa). Program automatycznie dokona odpowiednich przeliczeń związanych z 50% ograniczeniami odliczenia VAT oraz ewentualnym współczynnikiem rozbicia VAT z zakupów na cele opodatkowane i zwolnione.

Aktualizacja do wersji 27.051

2017.05.24

 

KONTRAHENCI -> KASA

 • dodano wydzielony rejestr kasowy służący do ewidencjonowania wpłat określonych jako REJESTR WPŁAT - KARTY PŁATNICZE. Po wybraniu Karty Płatniczej jako sposobu zapłaty, kwota wpłaty zostanie zarejestrowana w tym rejestrze. Podobnie jak dla pozostałych rejestrów, można drukować raporty i wyciągi kasowe oraz na bieżąco kontrolować stan wpłaconych środków.
Wygenerowano w sekund: 0.06
240,874 unikalne wizyty