Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: Wojtek

Aktualizacja do wersji 29.12

2019.12.01

 

SPRZEDAŻ

 • Wprowadzono nową strukturę pliku JPK_FA(3), obowiązującą od 2 grudnia 2019 r. Plik ten powinien być generowany i wysłany elektronicznie tylko na żądanie U.S.

 

Podatek VAT

 • Dodano nowe wzory deklaracji: VAT-7(20) i VAT-7K(14)

Aktualizacja do wersji 29.11

2019.11.01

SPRZEDAŻ - MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
 • Od 1 września 2019 został wprowadzony obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dla faktur VAT o wartości 15 tys. zł lub wyższej, dokumentujących sprzedaż towarów lub usług zawartych w załączniku nr 15 znowelizowanej ustawy o VAT.
  Jednym z wymagań tej nowelizacji jest obowiązek umieszczania napisu "mechanizm podzielonej płatności" na takich fakturach. W programie została zaimplementowana możliwość umieszczenie takiego napisu na wydruku faktury.
  W opcji SPRZEDAŻ -> KONFIGURACJA, na drugiej stronie, w pozycji "Informację o podzielonej płatności na fakturze drukować:" należy wybrać jedną z możliwości:
  - pytać powyżej 15,000 zł
  - zawsze powyżej 15,000 zł
  - zawsze pytać
  - zawsze
  - nigdy

  W zależności od potrzeb należy wybrać jedną z w/w pozycji.
  Jeżeli zostanie wybrana pozycja ze słowem "pytać" to przed zakończeniem tworzenia nowej faktury pojawi się pytanie o to czy umieścić na wydruku faktury napis dotyczący MPP. Fakt umieszczenia napisu zostanie przez program zapamiętany. Informacja o tym będzie wyświetlana na górnej części ramki z listą faktur.
  Po wydrukowaniu faktury napis dotyczący MPP można włączyć lub wyłączyć, co może być przydatne np. w wypadku pomyłki podczas tworzenia faktury. Aby to zrobić, w momencie gdy jest wyświetlana lista faktur, należy ustawić się na daną fakturę, wcisnąć klawisz F2 i wybrać DOADJ/USUŃ INFORMACJĘ "MPP".
KONTRAHENT
 • Dodano możliwość pobierania danych z "Białej księgi" wraz z opcją weryfikacji konta bankowego kontrahenta, wykorzystywanego przy MPP. Menu umożliwiające sporządzanie różnych wyciągów wzbogacono o "Wykaz sprawdzeń w 'Białej księdze'". Umożliwia on przeglądanie wszystkich dotychczasowych sprawdzeń w tej księdze wraz z ponownym ich wydrukowaniem.
ZAKUPY
 • Program weryfikuje konto kontrahenta przy płatnościach MPP. Daje również możliwość  wydrukowania informacji otrzymanych z "Białej księgi".
  Przy przeglądaniu rejestru dokumentów zakupu istnieje możliwość ponownego wydrukowania informacji z "Białej księgi", wprowadzonych przy płatności MPP ( funkcja F2-korygowanie -> SPRAWDZENIE W "BIAŁEJ KSIĘDZE".
  Informację wskazującą iż jest to dokument MPP można dodać przy kończeniu wprowadzania zawartości dokumentu zakupu, lub po ustawieniu się na zapisanym dokumencie i wybraniu funkcji F2-korygowanie -> DODATKOWE OZNACZENIE DOKUMENTU.

Aktualizacja do wersji 29.10

2019.10.01

 WYNAGRODZENIA
 • Od 1 października 2019 zmianie uległa wysokość stawki PIT z 18% na 17% oraz wyskość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. W związku ze zmianą stawki PIT zmieniła się także miesięczna kwota wolna od podatku z 46,33 zł na 43,76 zł.
  Moduł WYNAGRODZENIA uzupełniono o automatyczne uwzględnienie zmiany stawki PIT od października 2019.

  UWAGA!
  Przy wprowadzaniu wynagrodzeń wypłacanych w październiku, nowe kwoty kosztów uzyskania przychodu oraz kwotę wolną należy wpisać w odpowiednie pola na karcie wynagrodzeń. W następnych miesiącach będą one automatycznie powtarzane.

ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY
 • Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy wg stawki 17,75% i kwoty zmniejszającej podatek w wysokiości 548,30 PLN, w przypadku liczenia zaliczek za wrzesień lub 3 kwartał i kolejne okresy rozliczeniowe 2019 roku, których podstawa opodatkowania nie przekracza pierwszego progu podatkowego.

Aktualizacja do wersji 29.08

2019.08.01

WYNAGRODZENIA
 • Umożliwiono wprowadzanie wynagrodzeń dla pracowników, którzy w dniu wypłaty nie ukończyli 26 roku życia, czyli podlegjących zwolnieniu z PIT.
  W tym celu, w tabeli danych pracownika, w ostatniej pozycji "Zwolniony z PIT" należy wprowadzić wartość "TAK" lub "NIE".
  Od sierpnia 2019 roku zwolnieni z PIT mogą być pracownicy, którzy złożyli pracodawcy odpowienie oświadczenie. W takim przypadku w pole "Zwolniony z PIT" należy wprowadzić wartość "TAK". Ponadto w karcie przychodów za dany miesiąc (w 2019 roku od sierpnia do grudnia), należy wprowadzić nową wartość "Dzień wypłaty". Na podstawie daty urodzenia, program oblicza wiek pracownika i sprawdza, czy na dzień wypłaty ukończył 26 lat życia. Jeżeli nie, program nie naliczy zaliczki na podatek dochodowy. Po ukończeniu 26 roku życia program bądzie naliczał zaliczkę PIT bez względu na wartość pozycji "Zwolniony z PIT".
  Powyższy opis dotyczy także umów-zleceń. Pozostałe rodzaje umów nie są objęte opisywanym zwolnienie z PIT.

  UWAGA. W celu prawidłowego obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne nie należy zerować wartości w polach "Koszt uzysk. przychodu", oraz "Kwota wolna". Są one niezbędne do obliczenie "hipotetyczej" zaliczki PIT, której wysokość może mieć wpływ na ogranicznie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Aktualizacja do wersji 29.07

2019.07.01

 

SPRZEDAŻ

 •  Wprowadzono nową strukturę pliku JPK_FA(2). Plik ten powinien być generowany i wysłany elektronicznie na żądanie U.S.

AKTUALIZACJA PROGRAMU FIRMEN                                        

 • Uruchomiono opcję umożliwiającą samodzielne pobieranie aktualizacji programu. W przypadku otrzymania informacji o przygotowaniu takiej aktualizacji przez firmę ComPil, należy wybrać opcję FUNKCJE SPECJALNE a następnie SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ ATUALIZACJI PROGRAMU.

Aktualizacja do wersji 29.22

2019.02.20

 

OBLICZANIE PODATKU VAT

 • Wprowadzono nowe wzory e-deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13).

Aktualizacja do wersji 29.021

2019.02.16

KONTRAHENCI
 • Dodano możliwość szukania kontrahenta po NIP, wprowadzanym do pola "Kontrahent", bez konieczności przechodzenia do pola "NIP".
ZAKUPY
 • W trakcie wprowadzania dokumentów niezapłaconych, bezpośrednio do rejestru zakupów, program proponuje "PRZELEW" jako sposób zapłaty.

Aktualizacja do wersji 29.02

2019.02.04

ZAKUPY
 • W związku z koniecznością umieszczania w pliku JPK_VAT daty wystawienia dokumentu zakupu, w zakupach, wprowadzanych zarówno bezpośrednio do rejestru jak i zapisywanych poprzez moduł "ZAKUPY", dodano nowe pole "DATA WYSTAW." (data wystawienia, widniejąca na dokumencie zakupu). Data ta służy WYŁĄCZNIE do zapisania w JPK_VAT. Jest to dodatkowa informacja, którą należy wprowadzić.
  Zapisy do księgi podatkowej są wykonywane z datą otrzymania dokumentu, tak jak do tej pory.

  W celu ograniczenia ilości czynności jakie należy wykonać aby wprowadzić dokument zakupu, w pozycji "KONFIGURACJA" w opcji "OBSŁUGA PODATKU VAT->REJESTR ZAKUPÓW", wprowadzono nowe ustawienie:
  Data odliczenia VAT taka sama jak data otrzymania dokumentu:
  Standardowo jest ono ustawione na "NIE". W wypadku przestawienia na "TAK" data otrzymania dokumentu (jego zaksięgowania) jest przepisywana do kolumny "Data odliczenia VAT" i kursor ustawia się na pozycji "Data wystawienia".
  Przy tym ustawieniu można również poprawić pole "Data odliczenia VAT" wracając do niego przy pomocy klawisza "strzałka w górę".
  W dokumentach wprowadzanych z opcji "ZAKUPY" mechanizm ten jest wyłączony.
  UWAGA!
  Ujednolicono kolejność wprowadzania dat dla dokumentów unijnych i pozostałych w opcji "OBSŁUGA PODATKU VAT->OBLICZANIE PODATKU VAT          
 • Wprowadzono deklarację VAT7(18) w wersji obowiązującej od stycznia 2019 r.

Aktualizacja do wersji 29.01

2019.01.09

WYNAGRODZENIA
 • wprowadzono nowe e-deklaracje PIT-11(24), PIT-4R(8), PIT-8AR(6) obowiązujące przy rozliczeniach podatku od wynagrodzeń za 2018 rok składanych po 01.01.2019.
 • wyłączono możliwość wydruku deklaracji na czystych kartkach oraz nadruku danych na gotowych formularzach.

Aktualizacja do wersji 29.00

2019.01.01- Wprowadzono nową wersję programu obowiązującą w 2019 roku.  

 

 DOWODY WEWNĘTRZNE

 • wyłączono moduł ZESTAWIENIE MIESIĘCZNE KOSZTÓW PRZEJAZDÓW. Zgodnie ze zmianą ustawy o PIT, od 1 stycznia 2019 roku nie jest wymagane prowadzenie kilometrówki dla samochodów prywatnych wykorzystywanych przez przedsiębiorców w firmie. Sposób wprowadzania dokumentów zakupu związanych z eksploatacją samochodów osobowych opisano poniżej.

 

ZAKUPY, REJESTR ZAKUPÓW
 • w miejscu klawisza "F7-50%VAT" pojawia się klawisz "F7-dot. samochodu osobowego". Po jego wybraniu, oprócz odliczenie 50% VAT, program daje możliwość wyboru wysokości odliczanych kosztów:

  75% - dla osobowych samochodów służbowych (będących środkiem trwałym), używanych do celów prywatnych,
  100% - dla samochodów osobowych, leasingowanych przed 1 stycznia 2019,
  20% - dla osobowych samochodów prywatnych (niebędących środkiem trwałym), używanych do celów służbowych.

 

ZAKUPY
 • przy wprowadzaniu poszczególnych pozycji z dokumentu zakupu, dodano do menu pozycję "DOTYCZY SAMOCHODU OSOBOWEGO", wybranie której powoduje odliczenie 50% kwoty podatku VAT od tej pozycji oraz umożliwia procentowe określenie wysokości kosztów odliczanych od dochodu. Podobnie jak w rejestrze zakupów, funkcjonuje tu klawisz "F7-dot. samochodu osobowego".

OBLICZANIE PODATKU VAT -> ULGA NA ZŁE DŁUGI
 • od 1 stycznia 2019 skrócony został termin ze 150 do 90 dni, umożliwiający wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących tzw. ulgę na złe długi, a dłużnikowi - nakazujący stosowną korektę odliczonego podatku VAT.

Aktualizacja do wersji 28.11

2018.11.30

 

WYNAGRODZENIA

 • wprowadzono nowe e-deklaracje PIT-11(23), PIT-4R(7), PIT-8AR(6) obowiązujące przy rozliczeniach podatku od wynagrodzeń za 2018 rok,
 • wyłączono możliwość nadruku danych na gotowych formularzach PIT.
Wygenerowano w sekund: 0.08
334,009 unikalne wizyty