Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: Wojtek

Aktualizacja do wersji 31.05

2021.05.15


WYNAGRODZENIA

 

 • Wprowadzono możliwość rejestracji i obliczania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych dla uczestników PPK. Moduł wynagrodzeń rozszerzono o dodatkowe pola do wprowadzania procentowych wartości wynagrodzenia będącego podstawą składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Zgodnie z ustawą o PPK, wpłaty są finansowanie przez pracownika, pracodawcę oraz z budżetu państwa. Składają sie na nie wpłaty podstawowe i dodatkowe. Maksymalna wysokość wpłat jest określona w ustawie.

  W pola:
  PPK podst.pracownik, PPK dodat.pracownik, PPK podst.pracodawca, PPK dodat.pracodawca 
  należy wprowadzić właściwe wartości procentowe dla danej wpłaty.  Jeżeli dana wpłata nie występuje, pole należy pozostawić puste.
  W wypadku wpłat finansowanych przez pracownika, ich wysokość zostanie odjęta od wynagrodzenia pomniejszonego o ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy. Wpłaty finansowane przez pracodawcę stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, od którego zostanie obliczony i pobrany podatek dochodowy.

  UWAGA!
  • Wpłata finansowana przez pracodawcę staje się przychodem pracownika w momencie przekazania jej przez pracodawcę do instytucji finansowej. Dlatego należy ją wprowadzić do wynagrodzenia pracownika za właściwy miesiąc.
  • Program nie oblicza wpłat na PPK z budżetu państwa.
  • Program nie zawiera modułu pozwalającego na przekazanie informacji o wpłatach na PPK do instytucji finansowej obsługującej PPK.


Jeżeli dany pracownik nie przystąpił do PPK -  w/w pola należy pozostawić puste.

 

EKSPORT DO PŁATNIKA

 • Dodano przenoszenie do deklaracji RCA kwoty wpłaty, w ramach pracowniczego planu kapitałowego, finansowanej przez płatnika składek.

Aktualizacja do wersji 31.01

2021.01.10


WYNAGRODZENIA

 • Wprowadzono nowe e-deklaracje PIT-4R(11) oraz PIT-8AR(10) obowiązujące przy rozliczeniach podatku od wynagrodzeń za 2020 rok, składaną od 1 stycznia 2021.

Aktualizacja do wersji 31.00

2021.01.01

 

Wprowadzono nową wersję programu obowiązującą w 2021 roku.

 

EWIDENCJA PRZYCHODÓW (RYCZAŁT)

 • Wprowadzono nowy wzór ewidencji przychodów obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku

Aktualizacja do wersji 30.12

2020.11.20

 

WYNAGRODZENIA

 • Wprowadzono nową e-deklaracje PIT-11(26) obowiązującą przy rozliczeniach podatku od wynagrodzeń za 2020 rok, składaną od 18 listopada 2020.

Aktualizacja do wersji 30.11.1

2020.11.10

 

OBLICZANIE PODATKU VAT

 • Od października 2020 r, w związku z wejściem w życie nowego pliku JPK-V7, zmieniono sposób oblicznia wartości sprzedaży dla dokumentów typu FAKTURA + PAGAGON FISKALNY (R). Wg. nowych przepisów dokumenty tego typu muszą być zawarte w pliku JPK-V7, ale nie mają być sumowane z pozostałymi (podobnie jak FAKTURY DO PARAGONU FISKALNEGO).
  Zaistniała zatem konieczność skorygowania rejestru utargów (zwiększenie wartości) o kwoty wynikające z dokumentów typu FAKTURA + PAGAGON FISKALNY (R). Chodzi o zachowanie zgodności rejestru utargów z raporetm fiskalnym z drukarki fiskalnej. Program dokonuje tej korekty automatycznie podczas wykonywania operacji obliczenia podatku VAT.
  W niektórych przypadkach wykonywanie opisanej korekty można wyłączyć. Dotyczy to np. biur podakowych, gdzie do rejestru sprzedaży wprowadzane są kwoty z wydruku raportów fiskalych, które zawierają już wartości wynikające z dokumentów FAKTURA + PAGAGON FISKALNY (R).
  Wyłączenia lub włączenia wyżej opisanej korekty dokonujemy w OBSŁUGA PODATKU VAT -> REJESTR SPRZEDAŻY -> KONFIGURACJA -> Czy zwiększać wartość utargu o wystawione Faktury+Paragon.

Aktualizacja do wersji 30.11

2020.11.02


KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Podczas przeglądania zapisów w księdze, w górnej części ramki dodano wyświetlanie oznaczenia Typu Dokumentu, oznaczenia GTU i oznaczenia Procedur dla dokumentów sprzedaży. Mają one charakter wyłącznie informacyjny. Ułatwiają weryfikację prawidłowych oznaczeń dokumentów wprowadzanych bezpośrednio do rejestrów sprzedaży

OBSŁUGA PODATKU VAT -> OBLICZANIE PODATKU VAT

 • Od 1 listopada 2020 r. MF udostępniło nową aplikację Klient JPK_WEB, która zastąpiła używaną dotychczas aplikację Klient JPK 2.0. Klient JPK WEB umożliwia walidację, szyfrowanie, podpisywanie oraz wysyłkę plików JPK. Szczegółowe informacjami na temat tej aplikacji można znaleźć na stronie podatki.gov.pl.
  Podręcznik użytkownika klient jpk_web.pdf jest również dostępny w programie FIRMEN, w opcji FUNKCJE SPECJALNE -> INSTRUKCJE I INFORMACJE. Podczas obliczania podatku VAT, po utworzeniu pliku JPK_V7M lub JPK_V7K program zaproponuje uruchomienie aplikacji Klient JPK WEB w celu podpisania i wysłania na serwery MF utworzonego pliku JPK. Po uruchomieniu Klienta JPK_WEB należy postępować wg. poleceń programu.
  Jeżeli mamy więcej plików do wysłania, aplikację Klienta JPK_WEB można uruchomić później, wkleić do niej wiele plików JPK, podpisać je i wysłać podczas jednej transmisji.

Aktualizacja do wersji 30.10

2020.09.25


ZAKUPY

 • Dodano możliwość dodatkowego oznaczania faktur symbolami MK, VAT_RR, WEW, MPP i IMP, zgodnie z przepisami obowiązujacymi od 1 października 2020. Ponadto, w rejestrze zakupów, dodano mechanizm przeliczania kwot netto i VAT w momencie wprowadzania kwoty brutto. Mechanizm ten można zablokować w konfiguracji.

SPRZEDAŻ         

 • Umożliwiono wprowadzanie do dokumentów sprzedaży oznaczenia Typu Dokumentu, oznaczenia GTU i oznaczenia Procedur.       

OBLICZANIE PODATKU VAT

 • W rejestrach sprzedaży umożliwiono wprowadzanie do dokumentów sprzedaży oznaczenia Typu Dokumentu, oznaczenia GTU i oznaczenia Procedur. Począwszy od rozliczenia października, program będzie generował JPK_V7M i JKP_V7K. Wszystkie wczesniejsze miesiące rozliczane są na starych zasadach.

IMPORT I EKSPORT SPRZEDAŻY

 • Import sprzedaży z plików JPK został rozszerzony o rozpoznawanie formatu JPK_V7M i JPK_V7K. Eksport sprzedaży do pliku JPK po 1 października będzie wykonywany wyłącznie w formacie JPK_V7M.

MAGAZYN

 • W celu usprawnienia procesu wystawiania dokumentów sprzedaży, dotyczących towarów handlowych, wprowadzono możliwość przypisania do towaru oznaczenia GTU. Jest ono przenoszone do dokumentu sprzedaży wraz z towarem.

KONTRAHENCI

 • Ustawienia preferencji dla kontrahenta (klawisz F10-preferencje po wybraniu lub dopisaniu kontrahenta) rozszerzono o możliwość zdefiniowania kontrahenta - odbiorcy jako powiązanego z dostawcą. Podczas wystawiania faktur sprzedaży dla tak oznaczonego kontrahenta program będzie automatycznie wstawiał znacznik "TP" do pola oznaczeń procedur dla danej faktury.

FUNKCJE SPECJALNE

 • Udostępniono przeglądanie instrukcji i opisów załączanych do programu. Obsługuje to opcja INSTRUKCJE I INFORMACJE. W katalogu tym umieszczono m.in. plik "JPK-V7 - zmiany w programie.pdf", w którym znajdują się szczegółowo opisane informacje przedstawione powyżej.

ZAKUPY

 • Uzupełniono drukowanie rejestru zakupów o dodatkowe oznaczenia  dowodów zakupu, zarówno w opcji ZAKUPY jak i OBSŁUGA PODATKU VAT. Można to wyłączyć korzystając z pozycji KONFIGURACJA.

PODMIOT GOSPODARCZY

 • W związku z wymogiem umieszczania adresu e_mail w JKP_V7, poszerzono pole w opisie podmiotu gospodarczego oraz wprowadzono mechanizm powielania e_mail we wszystkich podmiotach gospodarczych (dot. wersji wielopodmiotowej). Działa on również w momencie generowania pliku JPK_V7 i wykrycia braku e_mail.

 

Aktualizacja do wersji 30.08

2020.08.14

 

WYNAGRODZENIA

 • Wprowadzono nową e-deklarację PIT-11(25)v1-1e obowiązującą przy rozliczeniach podatku od wynagrodzeń od sierpnia 2020.

Aktualizacja do wersji 30.07

2020.07.09

 

VAT-UE

 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji VAT-UE i VAT-UEK, obowiązujące od rozliczenia czerwca.

 

MAGAZYN

 • Dodano możliwość wprowadzenia kodów GTU do towarów.

 

SPRZEDAŻ

 • Dodano możliwość wprowadzenia kodów GTU na fakturach. Wprowadzenie kodów GTU dla niektórych towarów i usług będzie dodatkową informacją wymaganą dla nowego pliku JPK_V7M i JPK_V7K, które zaczną obowiązywać od października 2020 r.

Aktualizacja do wersji 30.04

2020.04.05


WYNAGRODZENIA

 • Dodano możliwość wprowadzenia do czterech okresów wypłaty wynagrodzenia chorobowego oraz czterech przerw w opłacaniu składek.
  W/w dane będą uwzględnione podczas eksportu danych do programu PŁATNIK.

Aktualizacja do wersji 30.03

2020.03.04

 

SPRZEDAŻ

 • Dodano możliwość tworzenie dokumentów FAKTURA MARŻA ZALICZKA.
Wygenerowano w sekund: 0.07
240,877 unikalne wizyty