Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: Wojtek

Aktualizacja do wersji 32.05

2022.05.31

 

WYNAGRODZENIA - Naliczanie składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą.

 • W bloku służącym wyliczeniu składników ubezpieczeń społecznych, w wierszu "Ubezpieczenie wypadkowe" dodano pole, w którym można zdefiniować stopę procentową tego ubezpieczenia niezależnie od wysokości stopy ubezpieczenia wypadkowego dla pracowników zdefiniowanej w module WYNAGRODZENIA -> KONFIGURACJA STAWEK ZUS.

Aktualizacja do wersji 32.03

2022.03.25

 

SPRZEDAŻ - DOKUMENTY NIEZAPŁACONE

 • Rozszerzono funkcjonalność ewidencji dokumentów niezapłaconych sprzedaży o możliwość ewidencjonowania wpłat w walucie w której zostały wystawione. Na liście dokumentów niezapłaconych dodano kolumnę z nazwą waluty. Wartości dokumentów są wyświetlane w walucie widocznej w tej kolumnie.
  Podczas aktualizacji płatności należy wprowadzić wysokość wpłaty w danej walucie. Po zatwiedzeniu wysokości wpłaty zostanie wyświetlone okno z nazwą, datą i kursem waluty wg. właściwej tabeli kursów NBP.
  Wysokość wpłaty w walucie zostanie przeliczona na złote i zaksięgowana do właściwych rejestrów kasowych. Ponadto program obliczy i zaproponuje wydruk ewentualnych różnic kursowych dotyczących tej wpłaty. Wartość różnic kursowych za dowolny okres można wydrukować poprzez dodaną opcję SPRZEDAŻ -> DOKUMENTY NIEZAPŁACONE -> WYDRUK RÓŻNIC KURSOWYCH.

  UWAGA! Opisana wyżej funkcjonalność jest dostępna tylko wtedy gdy opcja SPRZEDAŻ -> KONFIGURACJA -> Możliwość wystawiania faktur w walucie obcej jest ustawiona na "TAK".

Aktualizacja do wersji 32.02

2022.01.31


WYNAGRODZENIA i UMOWY-ZLECENIA

 • wprowadzono generowanie pliku KEDU zgodnego z nowym programem PŁATNIK.
 • generowanie plików do programu PŁATNIK (KDU). W przypadku firm niebędących osobami fizycznymi, program generuje pliki do płatnika obejmujące osoby zatrudnione oraz osobne pliki dla każdego udziałowca firmy (wspólnika).

Aktualizacja do wersji 32.01

2022.01.20

 

WYNAGRODZENIA i UMOWY-ZLECENIA

 • przy obliczaniu podatku od wynagrodzeń dla umów o pracę i umów-zleceń wprowadzono możliwość jednoczesnego obliczenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy według zasad obowiązujących w roku 2021. Informacja o wysokości podatków wg. zasad z roku 2021 i bieżącego zostanie wyświetlona w dolnej części okna do wprowadzania wysokości wynagrodzeń.
  Jeżeli wyliczony podatek wg. 2021r. będzie mniejszy od bieżącego, program zwiększy wysokość kwoty do wypłaty o różnicę podatków.
  UWAGA! W takim wypadku do US należy odprowadzić podatek w mniejszej wysokości, czyli wg. zasad 2021r.
  Jeżeli natomiast podatek wg. zasad 2021r. będzie większy od bieżącego, korekta kwoty do wypłaty nie wystąpi.

  Aby włączyć lub wyłączyć możliwość automatycznej korekty wynagrodzeń, należy podczas wprowadzania wysokości wynagrodzenia w pole "Uwzględniać korektę podatku za rok 2021?" wpisać "T" - Tak lub "N" - Nie.

Aktualizacja do wersji 32.00


2022.01.01

 

Wprowadzono nową wersję programu obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku, uwzględniającą zmiany przepisów podatkowych zgodnie Polskim Ładem.

 

EWIDENCJA PRZYCHODÓW (RYCZAŁT)

 • wprowadzono nowy wzór ewidencji przychodów obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku (nowe stawki ryczłatu 14% i 12%),
 • dodano automatyczne obliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od wysokości przychodów,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie odliczana od należnego podatku zryczałtowanego.


WYNAGRODZENIA i UMOWY-ZLECENIA

 • dodano automatyczne obliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne w zależności od wysokości wynagrodzenia,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie odliczana od zaliczki na podatek dochodowy,
 • przy obliczaniu podatku od wynagrodzeń dla umów o pracę wprowadzono możliwość automatycznego uwzględnienia ulgi dla klasy średniej uzależnionej od wysokości wynagrodzenia. Ulga dla klasy średniej nie ma zastosowania przy umowach cywilnoprawnych.
  Aby włączyć lub wyłączyć możliwość automatycznego uwzględniania ulgi dla klasy średniej należy podczas wprowadzania wysokości wynagrodzenia w pole "Uwzględniać ulgę podatkową dla klasy średniej?" wpisać "T" - Tak lub "N" - Nie.

KARTY PRZYCHODÓW -> OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ - dotyczy wersji programu posiadającego moduły KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW lub/oraz EWIDENCJA PRZYCHODÓW (RYCZAŁT).

 • w module obliczającym wysokość składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą (płacących składki ZUS za siebie) wprowadzono możliwość pobierania wysokości dochodu (lub przychodu dla ryczałtowca) z modułu obliczania wysokości podatku dochodowego.
  UWAGA!   
  W celu zapewnienia prawidłowości pobieranych danych, neleży przed wyliczeniem składek ZUS dla osób prowadzących działalność, przeliczyć   aktualną wysokość podatku dochodowego. KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW -> OBLICZENIA I WYDRUKI BIEŻĄCE -> OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO lub EWIDENCJA PRZYCHODÓW (RYCZAŁT) -> OBLICZENIA I WYDRUKI BIEŻĄCE -> ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY.

  Automatyczne pobieranie danych dla składki ubezpieczenia zdrowotnego można włączyć lub wyłączyć w opcji WYNAGRODZENIA -> KARTY PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW -> KONFIGURACJA -> USTAWIENIA -> Czy automatycznie pobierać wartość ub.zdrow. dla prow.działalność.

Aktualizacja do wersji 31.071

2021.08.01

 

WYNAGRODZENIA

 • Wprowadzono nowe e-deklaracje PIT-11(27), PIT-4R(12) oraz PIT-8AR(11) obowiązujące przy rozliczeniach podatku od wynagrodzeń za 2021 rok, składane od 9 marca 2021.

Aktualizacja do wersji 31.07

2021.07.10

 

OBSŁUGA PODATKU VAT, generowanie plików JPK-V7M i JPK-V7K


 • W związku ze zmianą zasady wypełniania JPK_V7 z deklaracją za okresy od lipca do grudnia 2021 r. wprowadzono modyfikacje polegająe na tym, że do plików JPL-V7 nie będą przenoszone:
  • oznaczenia GTU dotyczące dokumentów "RO" i "WEW,
  • symbole procedur do dokumentów "RO",
  • oznaczenia "MPP",
  • oznaczenia transakcji "SW".

Aktualizacja do wersji 31.05

2021.05.15


WYNAGRODZENIA

 

 • Wprowadzono możliwość rejestracji i obliczania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych dla uczestników PPK. Moduł wynagrodzeń rozszerzono o dodatkowe pola do wprowadzania procentowych wartości wynagrodzenia będącego podstawą składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Zgodnie z ustawą o PPK, wpłaty są finansowanie przez pracownika, pracodawcę oraz z budżetu państwa. Składają sie na nie wpłaty podstawowe i dodatkowe. Maksymalna wysokość wpłat jest określona w ustawie.

  W pola:
  PPK podst.pracownik, PPK dodat.pracownik, PPK podst.pracodawca, PPK dodat.pracodawca 
  należy wprowadzić właściwe wartości procentowe dla danej wpłaty.  Jeżeli dana wpłata nie występuje, pole należy pozostawić puste.
  W wypadku wpłat finansowanych przez pracownika, ich wysokość zostanie odjęta od wynagrodzenia pomniejszonego o ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy. Wpłaty finansowane przez pracodawcę stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy, od którego zostanie obliczony i pobrany podatek dochodowy.

  UWAGA!
  • Wpłata finansowana przez pracodawcę staje się przychodem pracownika w momencie przekazania jej przez pracodawcę do instytucji finansowej. Dlatego należy ją wprowadzić do wynagrodzenia pracownika za właściwy miesiąc.
  • Program nie oblicza wpłat na PPK z budżetu państwa.
  • Program nie zawiera modułu pozwalającego na przekazanie informacji o wpłatach na PPK do instytucji finansowej obsługującej PPK.


Jeżeli dany pracownik nie przystąpił do PPK -  w/w pola należy pozostawić puste.

 

EKSPORT DO PŁATNIKA

 • Dodano przenoszenie do deklaracji RCA kwoty wpłaty, w ramach pracowniczego planu kapitałowego, finansowanej przez płatnika składek.

Aktualizacja do wersji 31.01

2021.01.10


WYNAGRODZENIA

 • Wprowadzono nowe e-deklaracje PIT-4R(11) oraz PIT-8AR(10) obowiązujące przy rozliczeniach podatku od wynagrodzeń za 2020 rok, składaną od 1 stycznia 2021.

Aktualizacja do wersji 31.00

2021.01.01

 

Wprowadzono nową wersję programu obowiązującą w 2021 roku.

 

EWIDENCJA PRZYCHODÓW (RYCZAŁT)

 • Wprowadzono nowy wzór ewidencji przychodów obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku

Aktualizacja do wersji 30.12

2020.11.20

 

WYNAGRODZENIA

 • Wprowadzono nową e-deklaracje PIT-11(26) obowiązującą przy rozliczeniach podatku od wynagrodzeń za 2020 rok, składaną od 18 listopada 2020.
Wygenerowano w sekund: 0.06
334,012 unikalne wizyty