Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: Wojtek

Powitanie

Witaj na stronie firmy ComPil - Usługi informatyczne.
Poniżej przedstawiamy najnowsze zmiany i aktualizacje programu FIRMEN autorstwa naszej firmy.

Aktualizacja do wersji 28.00

2018.01.01 - Wprowadzono nową wersję programu obowiązującą w 2018 roku.

 

W całym programie:

 • wydłużono ilość znaków przeznaczonych na numer dokumentu do 25. W wyświetlanych rejestrach numer dłuższy niż 10 znaków na końcu pola umieszczoną ma gwiazdkę. Jeżeli znajduje się  on w aktualnie wyświetlanym wierszu, to cały numeru wyświetlany jest powyżej numeru dokumentu. Na wydrukach rejestrów numery dokumentów również drukowane są z gwiazdką. W przypadku zakupów można je drukować w całości, w zależności od ustawienia KONFIGURACJI w opcji ZAKUPY - pozycja "Czy drukować pełne numery dokumentów".

 

Deklaracja VAT oraz JPK_VAT

 • Zmieniono kwoty netto przenoszone do deklaracji VAT i pliku JPK_VAT. Są one proporcjonalne do wartości podatku VAT umieszczanego w deklaracji (podlegającego odliczeniu). W związku z tym zmieniono wygląd rejestrów, dodając do nich kolumny NETTO i VAT przenoszone do deklaracji, oraz kolumnę KOSZTY, zawierającą kwotę księgowaną w książce przychodów i rozchodów. Odpowiednio zmodyfikowano również wydruki rejestrów.
  Od 2018 roku deklaracje VAT muszą być wysyłane elektronicznie. W związku z tym wyłączonol możliwość ich drukowania z programu. Można je drukować wyłącznie w momencie ich wysyłania drogą elektroniczną. Wydruk dokumentów, które są podstawą do wygenerowania pliku JPK_VAT zawiera wyłącznie kwoty przenoszone do deklaracji VAT.

 

Konrahenci

 

Informacje związane z kontrahentami uzupełnoiono o następujące możliwości:

 

 • sprawdzenie statusu aktywnego podatnika VAT;
 • pobranie danych kontrahenta z GUS;
 • sprawdzenie pełnych danych kontrahenta, przechowywanych w GUS;
 • sprawdzenie numeru unijnego NIP.                 

 

Wprowadzając nowego kontrahenta wystarczy podać jego NIP a program sam zaproponuje pobranie pozostałych danych ze strony GUS.

 

JPK

 • wprowadzono generowanie pliku JPK_VAT w wersji 3.


Sprzedaż

 • Dodano możliwość importowania dokumentów sprzedaży z plików JPK_VAT pochodzących z innych programów (opcja przydatna dla biur podatkowych).
 • Dodano możliwość wystawienia nowego rodzaju dokumentu Faktura Zaliczka Odwrotne Obciążenie oraz jego korekty. Kwoty tych zaliczek będą mogły być rozliczone podczas wystawiania faktur Odwrotne Obciążenie, a także uwzględniane podczas rozliczania podatku VAT i dochodowego.
 • Rozszerzono możliwość wystawiania faktur do paragonu o Faktury do Paragonu dla Firm oraz ich korekty. Zgodnie z przepisami, faktury te muszą być zamieszczone w pliku JPK-VAT. Aby uzyskać zgodność z deklaracją VAT-7, do rejestru sprzedaży VAT (podczas obliczania podatku VAT i zamykaniu miesiąca) będzie wprowadzany zapis korygujący sprzedaż paragonową o kwoty wynikające z podsumowania tych faktur.

 


Kilometrówka - zestawienie kosztów z tytułu używania prywatnego samochodu do celów związanych z działalnością gospodarczą.

 • Zmodyfikowano sposób księgowania podatku VAT od zakupów dla rozliczających ten podatek. Do tej pory do rejestru sprzedaży VAT program wprowadzał jeden zbiorczy wpis wynikający z rejestru wydatków. W nowej wersji, do rejestru sprzedaży VAT automatycznie przenoszone będą dokumenty wprowadzane do rejestru wydatków w kilometrówce.
  Modyfikacja była konieczna dla zapewnienia zgodności z wymaganiami MF dotyczącymi zawartości pliku JPK-VAT.

Uwaga.

Do rejestru wydatków należy wprowadzać kwoty widoczne na fakturze zakupu (np. paliwa). Program automatycznie dokona odpowiednich przeliczeń związanych z 50% ograniczeniami odliczenia VAT oraz ewentualnym współczynnikiem rozbicia VAT z zakupów na cele opodatkowane i zwolnione.

Aktualizacja do wersji 27.051

2017.05.24

 

KONTRAHENCI -> KASA

 • dodano wydzielony rejestr kasowy służący do ewidencjonowania wpłat określonych jako REJESTR WPŁAT - KARTY PŁATNICZE. Po wybraniu Karty Płatniczej jako sposobu zapłaty, kwota wpłaty zostanie zarejestrowana w tym rejestrze. Podobnie jak dla pozostałych rejestrów, można drukować raporty i wyciągi kasowe oraz na bieżąco kontrolować stan wpłaconych środków.

Aktualizacja do wersji 27.05

2017.05.13

 

ZAKUPY

 • dodano możliwość wprowadzania odbiorcy,
 • rejestr zakupów można drukować z podziałem na odbiorców,
 • generowanie zakupów z zamówień rozszerzono o odbiorcę.


REJESTR ZAKUPÓW

 • dodano możliwość wprowadzania odbiorcy,
 • rozszerzono wydruk rejestru zakupów o podział na odbiorców.

 

MAGAZYN

 • wprowadzanie odbiorcy w operacjach PZ i WZ,
 • dodano odbiorcę do przeniesień międzymagazynowych,
 • wydruk rejestru PZ, WZ i MM z podziałem na odbiorców,
 • generowanie zamówień rozszerzono o odbiorcę.

Aktualizacja do wersji 27.04

2017.04.30

 

SPRZEDAŻ -> TWORZENIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY z uwzględnieniem wczesniej wpłaconych zaliczek:

 • wprowadzono możliwość wyboru wydruku faktury na której wartość zaliczki rozliczana jest jako dodatkowa pozycja faktury (w treści faktury) lub kwota zaliczki rozliczona jest w podsumowaniu faktury.
  Wyboru sposobu wydruku dokonuje się w SPRZEDAŻ -> KONFIGURACJA (druga strona) -> ROZLICZENIE ZALICZEK NA FAKTURZE UMIESZCZAĆ:
  1. W POZYCJI FAKTURY lub
  2. POD PODSUMOWANIEM.
  Po wybraniu pozycji 2, na wydruku faktury będzie widoczna jej wartość przed rozliczeniem zaliczki.

Aktualizacja do wersji 27.03

2017.03.31

 

WYNAGRODZENIA -> REJESTR UMÓW ZLECEŃ / O DZIEŁO

 • umożliwiono wprowadzenie danych dowodu tożsamości dla pracowników obcokrajowców nieposiadających numru PESEL (nierezydentów) zatrudnionych na umowę-zlecenie.
//69, 27.03, 17.03.31,
        - WYNAGRODZENIA -> REJESTR UMŕW ZLECEă / O DZIEťO
          - umoľliwiono wprowadzenie danych dowodu toľsamo˜ci dla pracownik˘w
            obcokrajowc˘w nieposiadajĄcych numru PESEL (nierezydent˘w)
            zatrudnionych na umow©-zlecenie.

Aktualizacja do wersji 27.023

2017.02.17

 • korekta deklaracji VAT_UE.

Aktualizacja do wersji 27.022

2017.02.15

 

OBSŁUGA PODATKU VAT

 

 • nowa e-deklaracja VAT-27(2)
 • w rejestrze sprzedaży Odwrotne Obciążenie dodano możliwość wprowadzania kwot dostawy tawarów oraz usług objętych procedurą odwrotnego obciążenia. Umożliwiło to prawidłowe przygotowanie danych dla e-deklaracji VAT-27(2).

 

Aktualizacja do wersji 27.02

2017.02.07

 

 • nowa e-deklaracja VAT7
 • nowa e-deklaracja VAT_UE(4)

Aktualizacja do wersji 27.00

2017.01.01 - Wprowadzono nową wersję programu obowiązującą w 2017 roku.

 

SPRZEDAŻ

 

 • podczas tworzenie dokumentów sprzedaży udostępniono możliwość wyboru jednego z czterech dostępnych kont bankowych, które zostanie wydrukowanie na fakturze. Udostępniono również możliwość wydruku dwóch kont bankowych na jednej fakturze (np. złotówkowe i walutowe);
 • podczas tworzenia dokumentów sprzedaży umożliwono wprowadzenie informacji o odbiorcy towaru/usługi. Po wyborze lub wpisaniu nabywcy, w ramce z danymi głównego kontrahenta widoczny jest klawisz funkcyjny F3. Po jego wciścięciu należy wybrać lub wpisać odbiorcę (na takich samych zasadach jak przy wyborze głównego kontrahenta). Dane odbiorcy zostaną zapisane w odpowiednim rejestrze sprzedaży, oraz wydrukowane na fakturze.  Nie ma konieczności każdorazowego wpisywania odbiorcy. Jeżeli odbiorca nie zostanie wybrany, (nie zostanie użyty klawisz F3 po wyborze nabywcy) program będzie działał na dotychczasowych zasadach;
 • dodano możliwość wyeksportowania rejestrów zawierających dokumenty sprzedaży oraz ich korekty w formacie możliwym do zaimportowania ich przez inny program Firmen, działający w biurze rachunkowym. Dokumenty można eksportować za okresy miesięczne. Nie są eksportowanie dokumenty Faktura VAT zaliczka oraz ich korekty. Nie są eksportowane zawartości dokumentów, a jedynie ich "nagłówki", czyli zestaw danych niezbędnych do prawidłowego  sporządzenie rejestru sprzedaży dla potrzeb VAT. Moduł eksportu znajduje się w opcji OBSŁUGA ZBIORÓW->EKSPORT REJESTRU SPRZEDAŻY. Zbiór z eksportowanymi danymi można zapisać na zewnętrznym nośniku danych lub jednym z dysków lokalnych;
 • w trakcie wprowadzania ilości, w dokumentach sprzedaży, można użyć klawiszy "+" i "-", odpowiednio zwiększających lub zmniejszających ilość o podaną wartość. Dla wygody klawisz "=" jest równoznaczny z klawiszem "+";
 • "SZYBKA SPRZEDAŻ" - aby zatwiedzić wprowadzaną pozycję wystarczy na polu ILOŚĆ wcisnąć klawisz PageDown (lub PGDN );
 • uruchomiono obsługę GRUP KONTRAHENTÓW dającą między innymi możliwość jednoczesnego wydruku faktur dla wielu kontrahentów, wchodzących w skład grupy kontrahentów. Opis funcjonowania opcji znajduje się w pliku "GRUPY KONTRAHENTÓW.pdf" w podkatalogu INFO;
 • możliwość pozostawienia towarów z zerową ilością, po wydrukowaniu faktury z towarów zawieszonych, aktywowaną w opcji SPRZEDAŻ->KONFIGURACJA, w pozycji "Czy zostawić po sprzedaży zerowe pozycje w zawieszonych".


OBSŁUGA PODATKU VAT

 

 • Dodano możliwość importu rejestrów sprzedaży z innego programu Firmen. Importu można dokonać poprzez OBSŁUGA ZBIORÓW->IMPORT Z INNEGO PROGRAMU "FIRMEN"->IMPORT PLIKÓW SPRZEDAŻY. Importowane dokumenty zostaną dopisane do aktualnych rejestrów znajdujących się w programie. Automatycznie zostaną również uzupełnione rejestry Księgi Przychodów i Rozchodów oraz kontrahentów. Aby można było w pełni skorzystać z możliwości importu, program powinien zawierać moduł SPRZEDAŻ. Bez tego modułu nie będą widoczne niektóre zaimportowane dokumenty korygujące. Będą one jednak uwzględnione przy obliczaniu danych niezbędnych do sporządzenia deklaracji VAT. Zakres importowanych danych jest opisany powyżej. Opisywany moduł zaimplementowano w programie ze względu na zmianę art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, który wymusza wprowadznie do rejestów VAT pełnego zestawu dokumentów sprzedaży, co jest niezbędne dla prawidłowego wygenerowania pliku JPK-VAT.
  Jeżeli po zaimportowaniu dokumentów z danego miesiąca zostanie wykonany ponowny imort z tego samego okresu, program dopisze tylko nowe dokumenty, które nie były uwzględnione w poprzednim imporcie. Odpowiednia informacja ukaże się na ekranie.
  Każdy wykonany import można usunąć, jeżeli np. zaimportowano dane z niewłaściwego podmiotu. Usuwanie następuje poprzez wybranie opcji OBSŁUGA ZBIORÓW->IMPORT Z INNEGO PROGRAMU "FIRMEN"->USUŃ OSTATNI IMPORT. Jeżeli wykonano kilka importów, usuwanie zawsze zaczynamy od ostatnio wykonanego. Usuwać można tylko pliki z niezamkniętego miesiąca podatkowego.


OBLICZANIE PODATKU VAT

 

 • Wprowadzono możliwość generowania pliku JPK_VAT. W konfiguracji, w opcji OBSŁUGA PODATKU VAT, należy pozycję "Uaktywnić generowanie pliku JPK_VAT" ustawić na TAK;
 • zablokowano generowanie plików VAT-UE za okresy kwartalne.


WYNAGRODZENIA

 

 • W miesiącu następnym po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, kwota wolna nie będzie uwzględniana podczas obliczania zaliczki na podatek dochodowy.

 

NOWE MODUŁY PROGRAMU dostarczane na życzenie użytkownika:

 

 • Moduł obsługi SPRAWDZAREK CEN firmy Elzab;
 • Moduł umożliwiający eksport rejestru sprzedaży do programu OPTIMA oraz jego starszej wersji FPP KH;
 • Moduł obsługujący import zakupów z plików CSV;
 • Moduł wysyłąjący dokumenty sprzedaży e-mailem w pliku CSV lub w formacie rozpoznawanym przez program Small Business.

Aktualizacja do wersji 26.05

2016.07.20

 

Moduł Kasa -> Wpłaty i Wypłaty Bezgotówkowe. Wydruk raportu okresowego oraz wyciągu z rejestru rozszerzono o możliwość podziału na poszczególne rodzaje wpłat i wypłat (Przelew, Czek, Karta Płatnicza).

Aktualizacja do wersji 26.04

2016.04.20

 

Księga Przychodów i Rozchodów została rozszerzona o kolumnę przeznaczoną do wpisywania kosztów działalności badawczo-rozwojowej (B + R) - zgodnie z nowym rozporzadzeniem M.F. w sprawie prowadzenia KPiR.

Wygenerowano w sekund: 0.03
107,917 unikalne wizyty